Voorwaarden en Tarieven WCVA

Voorwaarden en Tarieven WCVA


Voorwaarden en Tarieven

WINDT Commercieel Vastgoed Advies (WCVA)

2020

Inhoud

I. Algemene bepalingen

II.Diensten betreffende tot stand komen van overeenkomsten

III.Taxatie

IV. Onteigening

 

I. Algemene bepalingen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op dienstverlening met betrekking tot onroerend goed in Nederland. Voorzover niet anders blijkt wordt onder onroerend(e) goed(eren) verstaan onroerende zaken en beperkte rechten daarop.
 1. Het overeengekomen honorarium en de bijkomende kosten zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, exclusief wettelijk verschuldigde omzetbelasting.
 1. Het uurtarief voor dienstverlening bedraagt € 100,-
 1. De vergoeding verschuldigd bij het opschorten of intrekken van een opdracht tot dienstverlening, zie artikel II. 18, is gelijk aan 10% van de courtage passend bij de laatst gehanteerde vraagprijs, maar bedraagt tenminste € 1.250,-
 1. WINDT Commercieel Vastgoed Advies voert de door hem aanvaarde opdrachten naar beste weten en kunnen en, met inachtneming van de belangen van zijn opdrachtgever, uit. Tenzij anders overeengekomen mogen WINDT Commercieel Vastgoed Advies de werkzaamheden nodig voor het uitvoeren van de opdracht door anderen, onder zijn verantwoording, laten uitvoeren.
 1. In geval een opdracht wordt verstrekt door meer dan één persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die opdracht aan WINDT Commercieel Vastgoed Advies verschuldigd is.
 1. In geval van overlijden van de opdrachtgever eindigt de opdracht op het tijdstip waarop WINDT Commercieel Vastgoed Advies van het overlijden kennis krijgt. Het bepaalde in artikel II.18 is van overeenkomstige toepassing.
 1. Vorderingen wegens verschuldigd honorarium zijn opeisbaar indien en zodra de opdracht is uitgevoerd of om een andere reden eindigt, tenzij uit deze voorwaarden anders blijkt of opdrachtgever en WINDT Commercieel Vastgoed Advies anders overeenkomen. Dit geldt eveneens ten aanzien van gedane verschotten en gemaakte onkosten. Opdrachtgever en WINDT Commercieel Vastgoed Advies kunnen betaling vooruit door de opdrachtgever overeenkomen. Zij kunnen ook tussentijdse afrekening van gedane verschotten en gemaakte onkosten overeenkomen.
 1. De opdrachtgever aan wie, door middel van een nota of op andere wijze, schriftelijk betaling van honoraria, verschotten of onkosten is verzocht en van wie binnen 30 dagen na een tweede schriftelijk verzoek nog geen betaling is ontvangen, is aansprakelijk voor de kosten die WINDT Commercieel Vastgoed Advies vanaf het moment van verstrijken van deze 30 dagen zowel in als buiten rechte ter inning van zijn vordering maakt. Tevens is hij vanaf dat moment rente over die vordering verschuldigd; het rentepercentage is gelijk aan de wettelijke rente (art. 6:120 BW). Deze aansprakelijkheid voor inningskosten en verschuldigdheid van rente vervalt, indien en voor zover dit wordt beslist bij uitspraak van de rechter, in samenhang met diens oordeel dat het door WINDT Commercieel Vastgoed Advies aan honoraria, verschotten of onkosten in rekening gebrachte bedrag niet verschuldigd is.

II. Diensten betreffende het tot stand komen van overeenkomsten

           Opdracht.

10.    Onder opdracht wordt voorzover niet anders blijkt in dit hoofdstuk verstaan een opdracht tot het      verlenen van diensten met betrekking tot het tot stand komen van een overeenkomst inzake onroerend goed.

 1. WINDT Commercieel Vastgoed Advies draagt zorg dat de opdrachtgever beschikt over informatie omtrent zijn dienstenpakket, de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de opdracht en de gebruikelijke gang van zaken bij transacties met betrekking tot onroerend goed.
 1. Indien WINDT Commercieel Vastgoed Advies iemand beschouwt als opdrachtgever maar deze het bestaan van de opdracht betwist en het bestaan van de opdracht niet blijkt uit een door de opdrachtgever ondertekend en aan WINDT Commercieel Vastgoed Advies gericht stuk, ontbeert WINDT Commercieel Vastgoed Advies het recht op betaling wegens honorarium, verschotten of onkosten, tenzij hij het bestaan van de opdracht op andere wijze kan bewijzen.
 1. Tenzij anders overeengekomen staan de opdrachtgever uit hoofde van zijn opdracht onder meer de volgende diensten ter beschikking:
 • bespreking van en advies omtrent de mogelijkheden om tot de beoogde overeenkomst te komen;
 • beoordeling van de waarde van het betreffende onroerend goed;
 • besteding van aandacht aan juridische, fiscale, bouwkundige en andere van belang zijnde aspecten;
 • advies over en het voeren van onderhandelingen;
 • begeleiding bij de afwikkeling.
 1. WINDT Commercieel Vastgoed Advies onthoudt zich van het aanvaarden van een opdracht met betrekking tot een onroerend goed ter zake waarvan zij reeds opdracht hebben van een andere opdrachtgever. Vloeit uit een lopende opdracht voort dat WINDT Commercieel Vastgoed Advies een dienst verleent met betrekking tot onroerend goed ten aanzien waarvan zij tegelijkertijd uit hoofde van een andere lopende opdracht een dienst zouden moeten verlenen aan een andere opdrachtgever, terwijl het verlenen van de dienst aan de ene opdrachtgever in strijd is met het belang van de andere opdrachtgever, dan overlegt WINDT Commercieel Vastgoed Advies met, te hunner keuze, elk van deze opdrachtgevers of een van hen. WINDT Commercieel Vastgoed Advies opent dit overleg in ieder geval zodra het stadium van onderhandelingen tussen de betreffende opdrachtgevers wordt bereikt. Het overleg dient te leiden tot het opschorten of eventueel beëindigen van één van de opdrachten. Bij het overleg stelt WINDT Commercieel Vastgoed Advies tevens de mogelijkheid aan de orde dat de opdrachtgever wiens opdracht wordt opgeschort of beëindigd een collega-vastgoeddeskundige inschakelt. Komt, al dan niet in strijd met het voorgaande, tussen de opdrachtgevers van WINDT Commercieel Vastgoed Advies een overeenkomst tot stand, dan kan WINDT Commercieel Vastgoed Advies in gevallen waarin de wet zich niet tegen het in rekening brengen van courtage verzet, daaraan slechts ten opzichte van één van hen een recht op courtage ontlenen.
 1. De opdracht als zodanig houdt geen volmacht aan WINDT Commercieel Vastgoed Advies in tot het sluiten van overeenkomsten namens de opdrachtgever, aan de opdracht kunnen echter volmachten worden verbonden en deze kunnen ook later worden verstrekt.
 1. De opdrachtgever onthoudt zich van activiteiten die WINDT Commercieel Vastgoed Advies bij het vervullen van hun opdracht kunnen belemmeren of hun activiteiten kunnen doorkruisen. De opdrachtgever maakt geen gebruik van soortgelijke diensten van anderen dan WINDT Commercieel Vastgoed Advies behoudens in zoverre uitdrukkelijk andere afspraken zijn gemaakt. Hij brengt buiten WINDT Commercieel Vastgoed Advies om geen overeenkomst tot stand en voert daartoe ook geen onderhandelingen.
 1. Een opdracht loopt voor onbepaalde tijd. Hij eindigt onder meer door:
 • vervulling door WINDT Commercieel Vastgoed Advies;
 • intrekking door de opdrachtgever;
 • teruggaaf door WINDT Commercieel Vastgoed Advies.

WINDT Commercieel Vastgoed Advies heeft zijn opdracht vervuld, zodra de beoogde overeenkomst als gevolg van door hem verleende diensten tot stand is gekomen. Het vervuld zijn van de opdracht laat onverlet zijn uit de opdracht voortvloeiende verplichting om de opdrachtgever bij de afwikkeling te begeleiden. Bij overeenkomsten, waarvan de definitieve totstandkoming of de verplichting tot uitvoering, krachtens een tot de overeenkomst behorend beding, afhankelijk is van een opschortende of ontbindende voorwaarde, is ook het vervuld zijn van de opdracht daarvan afhankelijk. Teruggaaf van de opdracht door WINDT Commercieel Vastgoed Advies is slechts mogelijk op grond van gewichtige reden. Als gewichtige reden wordt in ieder geval beschouwd:

 • de onder artikel II.5, tweede en volgende volzinnen beschreven situatie;
 • verstoring van de relatie tussen WINDT Commercieel Vastgoed Advies en opdrachtgever.
 • Het intrekken of teruggeven van een opdracht dient schriftelijk te geschieden. Als datum voor een beëindiging van de opdracht geldt de datum, waarop WINDT Commercieel Vastgoed Advies respectievelijk de opdrachtgever de schriftelijke mededeling inzake het intrekken of teruggeven ontvangt of de in die mededeling genoemde latere datum. Bij beëindiging of opschorting van de opdracht kunnen kosten in rekening worden gebracht overeenkomstig het bepaalde in artikel II.17, 18 en 19. Na het einde van de opdracht kunnen courtageverplichtingen ontstaan overeenkomstig het bepaalde in artikel II.10.

                                                                                                                       Courtage

 1. De opdrachtgever is aan WINDT Commercieel Vastgoed Advies courtage verschuldigd indien tijdens de looptijd van de opdracht een overeenkomst tot stand komt, ook al wijkt deze af van de opdracht. Dit geldt ook indien deze overeenkomst niet het gevolg is van door WINDT Commercieel Vastgoed Advies verleende diensten, tenzij het een opdracht betreft van een opdrachtgever-koper of –huurder en deze koopt of huurt buiten het gebied waarop de opdracht betrekking heeft.
 1. De opdrachtgever is eveneens courtage verschuldigd indien de overeenkomst weliswaar tot stand komt na het einde van de opdracht maar het gevolg is van handelen in strijd met artikel II.7 of deze totstandkoming verband houdt met dienstverlening van WINDT Commercieel Vastgoed Advies aan de opdrachtgever gedurende de looptijd van de opdracht. Dit verband wordt behoudens tegenbewijs verondersteld aanwezig te zijn indien de overeenkomst tot stand komt binnen drie maanden na het einde van de opdracht. Indien de opdracht eindigt als gevolg van intrekking door de opdrachtgever en de opdrachtgever bij de intrekking een termijn in acht neemt, is bovengenoemde periode van drie maanden zoveel korter als er tijd ligt tussen het moment waarop WINDT Commercieel Vastgoed Advies de schriftelijke mededeling inzake de intrekking ontvangt en dat waarop de opdracht eindigt. Het voorafgaande geldt niet indien ten tijde van het einde van de opdracht een soortgelijke opdracht aan een professionele vastgoeddeskundige is verstrekt en deze opdracht op het moment van totstandkoming van de overeenkomst nog loopt.
 1. Wanneer een tot stand gekomen overeenkomst door wanprestatie van één der partijen of om een andere reden niet tot uitvoering komt, laat dit het recht van WINDT Commercieel Vastgoed Advies op courtage onverlet. Bij overeenkomsten, waarvan de definitieve totstandkoming of de verplichting tot uitvoering, krachtens een tot de overeenkomst behorend beding, afhankelijk is van een opschortende of ontbindende voorwaarde, is ook het recht op courtage daarvan afhankelijk, tenzij één van de partijen of beide de betreffende voorwaarde niet overeenkomstig de strekking hanteren.
 1. Het bedrag van de courtage is afhankelijk van de soort en inhoud van de tot stand gekomen overeenkomst, ook al wijkt deze af van de opdracht en ongeacht of de overeenkomst tijdens de looptijd van de opdracht dan wel na het einde daarvan tot stand komt. Het bedrag wordt bepaald door hetgeen WINDT Commercieel Vastgoed Advies en opdrachtgever zijn overeengekomen. Wanneer een courtageverplichting overeenkomstig het bepaalde in artikel II.10 ontstaat na het einde van de opdracht, WINDT Commercieel Vastgoed Advies nauwelijks werkzaamheden heeft verricht en de opdrachtgever daar niet of nauwelijks voordeel van heeft gehad, bedraagt de courtage een naar redelijkheid vast te stellen deel van het tarief.
 1. Onder de totstandkoming van een overeenkomst wordt tevens verstaan het door opdrachtgever meewerken aan een handeling als gevolg waarvan het onroerend goed geheel of gedeeltelijk wordt verkocht, verhuurd of toebedeeld aan de opdrachtgever en/of een derde en in verband daarmee de uitvoering van de opdracht geen verdere voortgang vindt.
 1. Over de kosten verbonden aan de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst, zoals notariële kosten en overdrachtsbelasting, is geen courtage verschuldigd. De verschuldigdheid en het bedrag van de courtage worden niet beïnvloed door hetgeen de partijen bij de overeenkomst daaromtrent onderling overeenkomen.
 1. Ingeval WINDT Commercieel Vastgoed Advies door toedoen van hun opdrachtgever niet kan vaststellen over welk bedrag zij courtage in rekening moeten brengen, hebben zij het recht dit bedrag volgens eigen taxatie te bepalen en is de naar dit bedrag berekende courtage verschuldigd.
 1. Met inachtneming van het bepaalde in artikel II.11 is de courtage verschuldigd en opeisbaar op het moment van het tot stand komen van de overeenkomst.

                                                                                                                           Kosten

 1. Tenzij anders overeengekomen vergoedt de opdrachtgever de kosten die WINDT Commercieel Vastgoed Advies ten behoeve van de opdrachtgever maakt. Ten aanzien van het maken van deze kosten en de omvang ervan dient WINDT Commercieel Vastgoed Advies tevoren met hun opdrachtgever overleg te plegen. Een en ander geldt eveneens als de opdracht wordt opgeschort of eindigt door intrekking, teruggaaf of anderszins.

Additionele kosten die standaard in rekening worden gebracht zijn € 485,- exclusief B.T.W. In dit bedrag zijn onder andere begrepen:

 • internetvermelding RealNext / WINDT Commercieel Vastgoed Advies;
 • mogelijkheid tot internetvermelding op FundaInBusiness.nl;
 • kosten kadastraal extract;
 • In verband met het vaststellen van de laatste gegevens van het onroerend goed zijn wij verplicht van alle objecten de recente kadastrale gegevens op te vragen. Onder diversen valt het onder andere opvragen van milieugegevens bij de Milieudienst van de gemeente, dossier inzage bij de gemeente inzake bouwtekeningen, opvragen van bouwtekeningen, bestemmingsplanonderzoek, solvabiliteitsonderzoek, raambiljetten.

De periode van betaling gaat in vanaf de datum van aanmelding. Bij verhuur en/of verkoop zal er geen restitutie plaatsvinden van de in rekening gebrachte kosten.

 1. Onverminderd het in artikel II.17 gestelde is de opdrachtgever die een opdracht tot dienstverlening intrekt of opschort bovendien aan WINDT Commercieel Vastgoed Advies een vergoeding verschuldigd. Indien over de hoogte van deze vergoeding geen afspraken zijn gemaakt, dient deze naar redelijkheid te worden vastgesteld.
 1. Opdrachtgever en WINDT Commercieel Vastgoed Advies kunnen, indien daartoe aanleiding is, het bepaalde in artikel II.18 van overeenkomstige toepassing verklaren voor geval de opdracht op andere wijze dan intrekking eindigt.

                                                                                                          Koop en verkoop

28.In geval van overeenkomsten van koop en verkoop wordt, zowel bij koop als bij verkoop, de courtage berekend over de desbetreffende koopsom   op de wijze als in bijlage I is weergegeven, met inachtneming van de hieronder vermelde regels.

 1. Indien de hoogte van de courtage afhankelijk is gesteld van de koopsom, wordt onder de koopsom verstaan:
 • Het bedrag dat koper en verkoper als zodanig overeenkomen. Is over de koopsom omzetbelasting verschuldigd of is deze in de koopsom begrepen dan wordt onder de koopsom mede verstaan het bedrag van de omzetbelasting tenzij koper gerechtigd is om de omzetbelasting in aftrek te brengen;
 • Indien bij een overeenkomst van koop en verkoop de tegenprestatie bestaat uit een lijfrentevergoeding: De waarde welke aan het onroerend goed wordt toegekend ter berekening van de verschuldigde overdrachtsbelasting.
 • Bij in aanbouw zijnde of nog te bouwen onroerende zaken: Het overeengekomen bedrag van koop- en aanneemsom tezamen dan wel de verwachte, uit de overeenkomst blijkende bouwsom of stichtingskosten; één en ander met inbegrip van omzetbelasting, tenzij de koper gerechtigd is de omzetbelasting in aftrek te brengen;
 • Bij koop en verkoop van een recht van erfpacht, dan wel van een opstal op erfpachtgrond: Het bedrag dat de koper en verkoper als zodanig overeenkomen, vermeerderd met een bedrag gelijk aan het tienvoud van de periodieke vergoeding op jaarbasis. Wanneer geen sprake is van een canon, kunnen opdrachtgever en makelaar afspreken dat de courtage vermeerderd wordt met een nader overeen te komen bedrag;
 • Bij koop en verkoop van appartementsrechten: De koopsom van het appartementsrecht;
 • Bij koop en verkoop van lidmaatschapsrechten in een coöperatie tot exploitatie van onroerend goed of van aandelen in onverdeelde eigendommen: De koopsom van het betreffende lidmaatschapsrecht of aandeel, zonder aftrek van het aandeel in een eventuele hypothecaire lening;
 • Bij koop en verkoop van aandelen in een naamloze of besloten vennootschap: De, blijkens het betreffende aantal aandelen, verhandelde fractie in de verkoopwaarde van het onroerend goed van de vennootschap;
 • Bij ruilkoop: De gezamenlijke waarde van de daarbij betrokken onroerende goederen;
 1. Met koop en verkoop worden gelijkgesteld overeenkomsten:
 • van huurkoop;
 • van koop en verkoop o
 • van ruilkoop;
 • op afbetaling;
 • van koop en verkoop die niet of niet zonder meer de verplichting tot eigendomsoverdracht bevatten (economische overdracht);
 • tot het vestigen van het recht van erfpacht of opstal.
 1. Indien er, behalve het onroerend goed, ook roerende zaken (bijvoorbeeld in de vorm van meubilair, stoffering en inventaris) of vermogensrechten (bijvoorbeeld goodwill) worden gekocht en verkocht, of er tevens vermogensrechten zoals schadevergoedingen, inschrijvingen, bijdragen en dergelijke aanspraken op derden worden overgedragen dan wel zulke rechten door partijen jegens elkaar worden overeengekomen, wordt onder koopsom mede verstaan de koopsom van deze zaken en vermogensrechten. Over het deel van de koopsom dat geen betrekking heeft op onroerend goed bedraagt de courtage 10%. Indien er sprake is van een horecaobject bedraagt de courtage over het deel van de koopsom dat geen betrekking heeft op onroerend goed:

Tot € 25.000,-                                                   € 2.500,-

Van € 25.000,- tot € 50.000,-                       € 2.500,- + 7% over het meerdere boven € 25.000,-

Van € 50.000,- tot € 125.000,-                      € 4.250,- + 6% over het meerdere boven € 50.000,-

Van € 125.000,- en hoger                                € 8.750,- + 5% over het meerdere boven € 125.000,-

                                                                                                           Huur en verhuur

 1. In geval van overeenkomsten van huur en verhuur wordt, zowel bij huur als verhuur, de courtage berekend over de huursom op de wijze als in bijlage I is weergegeven, met inachtneming van de hieronder vermelde regels.
 1. Indien de hoogte van de courtage afhankelijk is gesteld van de huursom, wordt onder huursom verstaan:
 • de prestatie die de huurder en verhuurder overeenkomen als vergoeding voor het enkel genot van het onroerend goed voor het eerste huurjaar;
 • Indien krachtens de overeenkomst in enig volgend jaar aan huur een ander bedrag verschuldigd zal zijn dan in het eerste huurjaar, dit bedrag bij het tot stand komen van de overeenkomst reeds vastligt en het kennelijk een andere strekking heeft dan het in gelijke tred houden van de huur met de waarde-ontwikkeling van de euro: het totaal van die bedragen, gedeeld door het aantal jaren waarop zij betrekking hebben;
 • Indien de huursom niet in geld wordt uitgedrukt: Het bedrag dat WINDT Commercieel Vastgoed Advies volgens eigen taxaties juist acht.
 1. De in artikel II.24 bedoelde courtage wordt berekend naar gelang het aantal overeengekomen huurjaren. Voor huurovereenkomsten aangegaan voor een periode van vijf jaar is de courtage vermeld in bijlage I.
 1. Gedeelten van huurjaren gelden voor de berekening van de courtage als geheel huurjaar. Overeenkomsten voor onbepaalde tijd en overeenkomsten voor korter dan vijf jaar die voorzien in verlenging door optie of anderszins, worden voor de berekening van de courtage beschouwd als overeenkomsten aangegaan voor een periode van vijf jaar of zoveel minder als overeenstemt met een in de overeenkomst voorziene einddatum. In overeenkomsten voor een periode van vijf jaar of langer, als mogelijkheid opgenomen optiejaren of jaren van stilzwijgende verlenging hebben geen invloed op de hoogte van de courtage. In geval de overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van minder dan een jaar zonder dat uit de overeenkomst blijkt dat deze na het verstrijken van deze periode voor bepaalde of onbepaalde tijd kan worden voortgezet, wordt de courtage berekend naar de maatstaven van artikel I.3 met als maximum het bedrag dat zou worden berekend als de overeenkomst voor een jaar zou zijn aangegaan.
 1. Voor huurovereenkomsten aangegaan voor een periode langer dan vijf jaar wordt de courtage berekend als in bijlage I vermeld, verhoogd met:
 • 0,5% van de huursom voor elk huurjaar na het vijfde en tot het elfde huurjaar;
 • 0,4% van de huursom voor elk huurjaar na het tiende en tot het zestiende huurjaar;
 • 0,3% van de huursom voor elk huurjaar na het vijftiende en tot het eenentwintigste huurjaar;
 • 0,2% van de huursom voor elk huurjaar na het twintigste huurjaar.

Voor huurovereenkomsten aangegaan voor een periode korter dan vijf jaar, wordt de courtage berekend als in bijlage I vermeld, verminderd met 0,6% van de huursom voor elk vol jaar dat de overeenkomst korter duurt dan vijf jaar.

 1. Met overeenkomsten van huur en verhuur worden gelijkgesteld:
  • pachtovereenkomsten;
  • huur-ruilovereeenkomsten;
  • overeenkomsten tot ingebruikgeving;
  • overeenkomsten betreffende een zakelijk recht van gebruik of bewoning;
  • andere vergelijkbare overeenkomsten, zoals leasing.
 1. In geval van wederinhuring bedraagt de courtage driekwart van het ingevolge het artikel II.26 verschuldigde bedrag. Onder wederinhuring wordt verstaan het sluiten van een nieuwe huurovereenkomst tussen dezelfde partijen met betrekking tot hetzelfde object, voor een op de lopende huurtijd aansluitende periode.
 1. Indien ter gelegenheid van de totstandkoming van de huurovereenkomst een optierecht tot koop, een voorkeursrecht tot koop, of een koopplicht wordt overeengekomen voor een som waarvan de grootte of de wijze van berekening daarvan in de overeenkomst is vastgelegd of die met behulp van WINDT Commercieel Vastgoed Advies moet worden bepaald en de koop wordt geëffectueerd tijdens de overeengekomen of verlengde looptijd van de oorspronkelijke of vernieuwde huurovereenkomst, is tevens courtage wegens de koop en verkoop verschuldigd overeenkomstig de overeengekomen tarieven bij koop en verkoop. Op het aldus verschuldigde bedrag wordt echter, mits de koop binnen vijf jaar na het sluiten van de huur en verhuur tot stand komt, een kwart van de wegens huur en verhuur ontvangen courtage in mindering gebracht voorzover dit kwart niet hoger is dan een kwart van de courtage wegens koop en verkoop.
 1. Indien er roerende zaken (zoals meubilair, stoffering, inventaris) of vermogensrechten (bijvoorbeeld goodwill) mede worden gehuurd of verhuurd, wordt onder huursom mede begrepen de voor deze goederen overeengekomen huurprijs. Worden de goederen mede gekocht en verkocht of worden vermogensrechten zoals schadevergoedingen, inschrijvingen, bijdragen en dergelijke aanspraken op derden overgedragen dan wel zulke rechten door partijen jegens elkaar overeengekomen, dan is daarover courtage verschuldigd overeenkomstig de overeengekomen tarieven bij koop en verkoop. Indien over de hoogte van tarieven bij koop en verkoop geen afspraken zijn gemaakt, dient die courtage naar redelijkheid te worden vastgesteld.
 • Voor het opmaken van een contract inzake een huurovereenkomst bij totstandkoming waarvan de makelaar zijn diensten niet heeft verleend, wordt een bedrag in rekening gebracht overeenkomstig de maatstaven van artikel I.3.
 • In alle gevallen buiten die van het slot van artikel II.33 geldt een minimumcourtage van € 1.250,=.

                                                                                                                 Hypotheken

Voor deze vorm van dienstverlening heeft WINDT Commercieel Vastgoed Advies geen specifieke voorwaarden en tarieven vastgesteld.

                                                                                                                  Veiling

Voor deze vorm van dienstverlening heeft WINDT Commercieel Vastgoed Advies geen specifieke voorwaarden en tarieven vastgesteld.

III. Taxatie

 1. Onder een opdracht tot taxatie wordt in dit hoofdstuk verstaan een opdracht tot het geven van een waarde-oordeel en het uitbrengen van een eenvoudig rapport daaromtrent. Een opdracht tot taxatie houdt geen opdracht tot het verrichten van een bouwkundige keuring in.

2.Het rapport omvat de naam van de opdrachtgever, een korte, zakelijke omschrijving van het getaxeerde, de bijbehorende kadastrale gegevens, het gevraagde oordeel over de waarde en de soort daarvan, een aanduiding van bijzondere omstandigheden waarmee bij dit oordeel rekening is gehouden, het doel van de taxatie en de datum waarop deze is verricht

 1. Het rapport wordt aan de opdrachtgever uitgebracht. WINDT Commercieel Vastgoed Advies aanvaardt alleen ten opzichte van hem verantwoordelijkheid voor de inhoud van het rapport. Het staat de opdrachtgever vrij het rapport of gegevens daaruit, tenzij dit kennelijk voor hem alleen bestemde informatie bevat, ter inzage of beschikking te stellen van derden, mits hij het verschuldigde honorarium aan WINDT Commercieel Vastgoed Advies heeft voldaan en hij deze derde duidelijk maakt dat WINDT Commercieel Vastgoed Advies ten aanzien van de inhoud van het rapport geen verantwoordelijkheid jegens derden aanvaardt. WINDT Commercieel Vastgoed Advies stelt het rapport niet ter beschikking van derden dan in overleg met zijn opdrachtgever.
 1. Het tarief wordt, tenzij artikel III.5 en III.6 van toepassing is, berekend naar de getaxeerde waarde zoals aangegeven in bijlage I.
 1. Bij taxatie van de huurwaarde wordt het tarief berekend naar de getaxeerde huurwaarde op jaarbasis zoals aangegeven in bijlage I. Indien in het kader van een dergelijke taxatie een toetsing plaatsvindt aan van overheidswege vastgestelde normen kan het tarief in verband met de daarmee samenhangende werkzaamheden worden verhoogd met een honorarium overeenkomstig artikel I.3 voor die werkzaamheden.
 1. Bij taxatie van de herbouwwaarde, al dan niet in verband met artikel 275 van het Wetboek van Koophandel, is het tarief 75% van het in artikel III.4 vermelde, met een minimum van € 1.250,=. Vergt de taxatie in verhouding tot de gebruikelijke gang van zaken meer tijd, aandacht of inspanning, dan kan in verband daarmee naar redelijkheid een extra bedrag worden overeengekomen.
 1. Strekt de gegeven opdracht verder dan een opdracht tot taxatie als bedoeld in artikel III.1, dan is voor de verderstrekkende diensten een honorarium verschuldigd berekend naar de maatstaven van artikel I.3. Van een verderstrekkende opdracht is onder meer sprake als het getaxeerde uitgebreid dient te worden beschreven of opgemeten, marktgegevens moeten worden weergegeven en geanalyseerd, het waardeoordeel nader moet worden toegelicht, de gevonden waarde aan de hand van één of meer methodieken moet worden verantwoord, berekeningen moeten worden gemaakt ten aanzien van de vermoedelijke kosten in verband met de onderhoudstoestand of verbouwing, beschouwingen moeten worden gegeven omtrent diverse gebruiksmogelijkheden of toekomstverwachtingen.
 1. Indien het tarief afhankelijk is gesteld van de taxatiewaarde wordt onder taxatiewaarde verstaan:
 • Bij taxatie van de waarde van een aandeel in een onroerend goed: De getaxeerde waarde van het gehele onroerend goed;
 • Bij taxatie van de waarde van een appartementsrecht of van een lidmaatschapsrecht van een coöperatie: De getaxeerde waarde van dat appartementsrecht of dat lidmaatschapsrecht;
 • Bij taxatie van de waarde van opstallen op erfpachtgrond of het recht van erfpacht (al dan niet met de rechten van de erfpachter op de opstallen): Het getaxeerde bedrag, vermeerderd met het bedrag dat gelijk staat aan het tienvoud van de geldende canon op jaarbasis. Wanneer geen sprake is van een canon, kunnen opdrachtgever en WINDT Commercieel Vastgoed Advies afspreken dat het tarief vermeerderd wordt met een nader over een te komen bedrag.
 • Indien de opdracht betrekking heeft op meer dan één soort waarde, of indien het voor het geven van het gevraagde waarde-oordeel noodzakelijk is tevens andere soorten waarden te beoordelen en deze oordelen in het rapport vermeld worden:
 • De waarde waarvan de overeengekomen bijbehorende tariefberekening de hoogste uitkomst geeft. De herbouwwaarde wordt daarbij buiten beschouwing gelaten.
 • Bij een taxatie ten behoeve van een geldlening onder hypothecair verband: De onderhandse verkoopwaarde, tenzij deze lager is dan de executiewaarde.
 1. Het tarief wordt in rekening gebracht per perceel. Vormen de percelen echter een complex, of kunnen zij vanwege hun ligging ten opzichte van elkaar daarmee worden gelijkgesteld, dan worden zij voor de berekening van het tarief beschouwd als vormen zij één perceel.
 1. Bij taxatie van de waarde van een aandeel in een onroerend goed wordt het tarief berekend naar de getaxeerde waarde van het gehele onroerend goed.
 1. Bij taxatie ingevolge een aan meer makelaars verstrekte opdracht wordt het tarief door iedere makelaar in rekening gebracht.
 1. Bij hertaxatie binnen drie jaar –bij een taxatie ten behoeve van de jaarrekening: vijf jaar- wordt 50% van het tarief, met een minimum van € 1.250, – in rekening gebracht. Wanneer is overeengekomen dat periodiek hertaxaties worden uitgevoerd, wordt voor de tweede en de volgende hertaxaties naar gelang de lengte van de periode tussen twee opeenvolgende hertaxaties, een percentage van het tarief in rekening gebracht, en wel als volgt:
 • bij een periode van een jaar of korter: 20%
 • bij een periode langer dan een jaar maar niet langer dan twee jaar : 30%
 • bij een periode langer dan twee jaar maar niet langer dan drie jaar : 40%
 • bij een periode langer dan drie jaar maar niet langer dan vier jaar : 50%
 • bij een periode langer dan vier jaar maar niet langer dan vijf jaar : 60%

Onder hertaxatie wordt in dit verband verstaan taxatie van een onroerend goed dat door dezelfde makelaar na een voorafgaande taxatie van dezelfde soort waarde voor dezelfde opdrachtgever wordt getaxeerd en dat sinds de voorgaande taxatie geen ingrijpende wijzigingen heeft ondergaan. Als er wel ingrijpende wijzigingen hebben plaatsgevonden wordt het tarief normaal berekend over de nieuwe getaxeerde waarde maar wordt de helft van het eerder ontvangen honorarium in mindering gebracht.

 1. Voor de inspectie in verband met de beschikbaarstelling van de hypotheekgelden, volgend op een door dezelfde makelaar verrichte taxatie ten behoeve van de betreffende hypothecaire geldlening, wordt een bedrag in rekening gebracht overeenkomstig artikel I.3, met een minimum van € 175,– voor elke inspectie. Heeft de makelaar niet een voorafgaande taxatie verricht, dan wordt voor de eerste inspectie het halve taxatietarief berekend met een minimum van € 175,–.
 1. Bij intrekking van een opdracht voordat deze is uitgevoerd is de opdrachtgever voor de reeds verrichte werkzaamheden aan WINDT Commercieel Vastgoed Advies een honorarium verschuldigd. Indien over de hoogte van dit honorarium geen afspraken zijn gemaakt, dient deze naar redelijkheid te worden vastgesteld.
 1. Verschotten worden in rekening gebracht. Hetzelfde kan naar redelijkheid worden gedaan ten aanzien van gemaakte reis- en verblijfkosten.

IV. Onteigening

Voor deze vorm van dienstverlening heeft WINDT Commercieel Vastgoed Advies geen specifieke voorwaarden vastgesteld.

Bijlage I.

(Ver)koop

De in artikel II.20 bedoelde courtage is bij een koopsom:

Tot € 1.000.000,-                                          2% met een minimum van € 2.500,-

Van € 1.000.000,- tot € 2.500.000,-        € 20.000,- + 1,75% over het meerdere boven € 1.000.000,-

Van € 2.500.000,- tot € 5.000.000,-         € 45.000,- + 1,5% over het meerdere boven € 2.500.000,-

Van € 5.000.000,- en hoger                          € 82.500,- + 1,25% over het meerdere boven € 5.000.000,-

(Ver)huur

De in artikel II.24 bedoelde courtage wordt berekend naar gelang het aantal overeengekomen huurjaren. Voor huurovereenkomsten aangegaan voor een periode van vijf jaar is de courtage bij een huursom:

Tot € 100.000,-                                            16% met een minimum van € 2.500,-

Van € 100.000,- tot € 250.000,-              € 16.000,- + 14% over het meerdere boven € 100.000,-

Van € 250.000,- tot € 500.000,-              € 36.000,- + 12% over het meerdere boven € 250.000,-

Van € 500.000,- en hoger                           € 66.000,- + 10 % over het meerdere boven € 500.000,-

Taxatie

Het tarief bij taxatie wordt, met uitzondering van de taxatie van de huurwaarde, berekend naar de getaxeerde waarde:

Tot € 1.000.000,-                                           2‰ met een minimum van € 1.250,-

Van € 1.000.000,- tot € 2.500.000,-         € 2.000,- + 1,75 ‰ over het meerdere boven € 1.000.000,-

Van € 2.500.000,- tot € 5.000.000,-         € 4.500,- + 1,5 ‰ over het meerdere boven € 2.500.000,-

Van € 5.000.000,- en hoger                         € 8.250,- + 1,25 ‰ over het meerdere boven € 5.000.000,-

Taxatie huurwaarde

Bij taxatie van de huurwaarde wordt het tarief berekend naar de getaxeerde huurwaarde op jaarbasis:

Tot € 100.000,-                                                 2% met een minimum van € 1.250,-

Van € 100.000,- tot € 250.000,-                   € 2000,- + 1,75% over het meerdere boven € 100.000,-

Van € 250.000,- tot € 500.000,-                  € 4.500,- + 1,5% over het meerdere boven € 250.000,-

Van € 500.000,- en hoger                               € 8.250,- + 1,25% over het meerdere boven € 500.000,-

%d bloggers liken dit: