Privacy / Cookies WCVA

Privacy / Cookies WCVA


WCVA.nl is de website van Windt Commercieel Vastgoed Advies gevestigd te Wildervank aan de Kleine Zilverreiger 16.

Windt Commercieel Vastgoed Advies hecht belang aan de bescherming van uw privacy. De via deze website van u verkregen persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving en worden alleen gebruikt op de wijze zoals beschreven in deze verklaring.

Privacy-verklaring 

1. Privacy

Windt Commercieel Vastgoed Advies stelt het belang van de cliënt voorop. Zo ook de bescherming van uw privacy. Deze verklaring ziet op de verwerking van gegevens van cliënten en prospects en het verwerken van persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring geeft weer hoe Windt Commercieel Vastgoed Advies uw persoonsgegevens verkrijgt, welke persoonsgegevens Windt Commercieel Vastgoed Advies verwerkt, voor welke doeleinden en welke rechten u op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming kunt uitoefenen. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving. Persoonsgegevens worden alleen verwerkt op de wijze zoals beschreven in deze verklaring.

Deze privacyverklaring is bedoeld voor alle personen van wie Windt Commercieel Vastgoed Advies persoonsgegevens verwerkt, te weten:

 • cliënten en wederpartijen van Windt Commercieel Vastgoed Advies;
 • prospects van Windt Commercieel Vastgoed Advies;

2. Verkrijgen persoonsgegevens

Windt Commercieel Vastgoed Advies verkrijgt uw persoonsgegevens van:

 • uzelf:
 1. u verstrekt zelf uw persoonsgegevens aan Windt Commercieel Vastgoed Advies voor de behandeling van uw opdracht;
 2. u heeft uw persoonsgegevens ingevuld op een contact- of webformulier;
 3. u verstrekt uw contactgegevens via visitekaartjes tijdens kennismakingsgesprekken, evenementen, congressen, etc.
 • uw (voormalig) werkgever;
 • publieke bronnen zoals LinkedIn of de website van de organisatie waar u werkzaam bent.

3. Doeleinden van de verwerking van uw persoonsgegevens

Windt Commercieel Vastgoed Advies verwerkt uw persoonsgegevens voor

 • De uitvoering van een overeenkomst of om voor de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;
 • Marketingdoeleinden,
 • Verbetering van onze website en
 • Social media sharing
 • uw toestemming; of
 • onder specifieke omstandigheden: het gerechtvaardigd belang van Windt Commercieel Vastgoed Advies om u nieuwsbrieven en uitnodigingen toe te sturen, onze product- en dienstinformatie te verbeteren en om gerichte marketingacties uit te voeren.

In onderstaand schema zijn de persoonsgegevens beschreven die Windt Commercieel Vastgoed Advies en met welk doel*.

PersoonsgegevensDoeleinden
Naam (incl. initialen)De juiste aanhef in onze (digitale) berichten
Adres (zakelijk en privé)Om contact met u op te kunnen nemen
Functie of beroepVoor de juiste aanhef en om onze (digitale)
berichten aan u te kunnen personaliseren
Titel(s)Voor de juiste aanhef
E-mailadresOm contact met u op te kunnen nemen en
onze digitale berichten te kunnen versturen
Telefoonnummer,
mobiele nummer
Om contact met u op te kunnen nemen
GeslachtVoor de juiste aanhef
BSN-nummerVoor de aanvraag van een toevoeging
Bedrijf of organisatieOm uw bedrijfsnaam of de naam van uw organisatie in (digitale) berichten aan u te personaliseren en om op uw badge op te kunnen nemen alsmede voor de aansluiting
met onze klantrelaties
Link naar uw LinkedIn-
pagina
Om uw persoonsgegevens actueel te kunnen houden
Uw contactpersoon Om onze (digitale) berichten te kunnen
personaliseren
Interessegebieden (praktijkgebieden, thema’s en/of sectoren) slechts voor zover u deze hebt opgegevenOm onze (digitale) berichten te personaliseren en ervoor zorg te dragen dat u relevante en passende digitale) berichten ontvangt
(Eerdere) Nieuwsbrieven en/of uitnodigingen voor evenementen die u wij u
hebben toegestuurd
Om de juistheid van verstuurde (digitale) berichten te controleren en om onze digitale berichten te kunnen analyseren
Contactgegevens van uw
secretaresse
Om contact met u op te kunnen nemen

 *Slechts voor zover u deze gegevens in het kader van een concreet evenement van Windt Commercieel Vastgoed Advies heeft opgegeven.

4. Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden verwerkt tot het moment dat u Windt Commercieel Vastgoed Advies informeert dat u geen digitale berichten meer wenst te ontvangen en/of Windt Commercieel Vastgoed Advies stopt met het versturen van nieuwsbrieven, uitnodigingen voor evenementen of andere (digitale) mailings.

Wij bewaren uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en specifieke dwingende wettelijke bewaartermijnen. De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn. Voor zover wij de gegevens langer wensen te bewaren, worden de gegevens geanonimiseerd of enkel gebruikt voor historisch of wetenschappelijk onderzoek of statistische doeleinden.

Uw persoonsgegevens worden verwijderd indien:

 • blijkt dat uw e-mailadres niet meer in gebruik is (bijvoorbeeld wanneer er foutmeldingen worden ontvangen);
 • uw persoonsgegevens op basis van toestemming worden verwerkt en/of bewaard en u de toestemming intrekt;
 • het gerechtvaardigd belang op basis waarvan uw persoonsgegevens worden verwerkt, komt te vervallen, bijvoorbeeld:
 1. uw onderneming houdt op te bestaan;
 2. in een periode van 5 jaar heeft u geen contact gehad met Windt Commercieel Vastgoed Advies;

5. Uw rechten

U hebt het recht Windt Commercieel Vastgoed Advies te verzoeken om inzage te verlenen in uw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen, en/of te beperken, en/of uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. Voor zover sprake is van het verwerken van uw persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking.

Een dergelijk verzoek kunt u richten aan Windt Commercieel Vastgoed Advies, t.a.v. dhr P. Windt, Kleine Zilverreiger 16, 9648DH Wildervank of via info@wcva.nl.

Tenslotte heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.

6. Uw persoonsgegevens en derden

Windt Commercieel Vastgoed Advies deelt uw persoonsgegevens niet met derden als het gaat om commerciële doeleinden.

In sommige gevallen delen wij uw persoonsgegevens. Dit zullen wij enkel doen wanneer wij dit noodzakelijk achten. Wij delen uw gegevens uitsluitend met betrouwbare partijen en zorgen ervoor dat het proces van delen van deze gegevens met passende waarborgen omkleed is. Wij delen uw persoonsgegevens enkel met externe leveranciers zoals ICT-dienstverleners, hosting- en cloudopslag leveranciers dan wel andere leveranciers aan welke wij ondersteunende diensten uitbesteden.

Windt Commercieel Vastgoed Advies kan een activiteit organiseren met een andere partij. In dat geval worden de relevante contactgegevens alleen gedeeld voor zover dat nodig is voor het organiseren van die activiteit.

7. De veiligheid van uw persoonsgegevens

Windt Commercieel Vastgoed Advies heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. 

8. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Windt Commercieel Vastgoed Advies behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring op ieder gewenst moment en om welke reden dan ook te wijzigen. Vanzelfsprekend blijven we daarbij binnen de grenzen van de privacyregelgeving. De meest recente versie van de privacyverklaring is beschikbaar op de website www.wcva.nl. In geval van ingrijpende wijzigingen van deze privacyverklaring informeren we u over deze wijzigingen.

9. Contact

Als u vragen of opmerkingen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u zich richten tot Windt Commercieel Vastgoed Advies, t.a.v dhr P. Windt, Kleine Zilverreiger 16, 9648DH Wildervank of via info@wcva.nl.

Cookies

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen. De daarmee verzamelde gegevens zijn niet te herleiden tot een persoon en bevatten geen persoonsgegevens. Wij anonimiseren alle IP-adressen. Er zijn 3 soorten cookies:

Noodzakelijke cookies

Dit zijn cookies die nodig zijn voor het goed functioneren van de website. Een voorbeeld is de voorkeur die iemand aangeeft voor het wel of niet accepteren van cookies. Deze cookies worden niet gedeeld met derden.

Analysecookies

Deze worden gebruikt om de website en bijbehorende statistieken te analyseren, waardoor wij de website kunnen optimaliseren.De analytische cookies die wij gebruiken zijn van Google Analytics en gebruiken wij om inzicht te krijgen in o.a. bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves op onze website. Dit doen wij op een manier die zoveel mogelijk rekening houdt met uw privacy.

Social Media Plugins

Dit zijn cookies die door derde partijen worden geplaatst, bijvoorbeeld door Twitter, LinkedIn en YouTube (Google). Deze cookies maken het mogelijk berichten direct te delen op deze sociale media. Wij hebben geen invloed op hoe Twitter, LinkedIn en YouTube (Google) omgaan met de verkregen informatie. Voor meer informatie verwijzen wij naar de privacy statements van Twitter, LinkedIn en Google.

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden maximaal twee jaar bewaard.

Uw persoonsgegevens en derden

Windt Commercieel Vastgoed Advies verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden.

De veiligheid van uw persoonsgegevens

Windt Commercieel Vastgoed Advies heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld en staat op beveiligde servers.

Uw rechten

U hebt het recht Windt Commercieel Vastgoed Advies te verzoeken u inzage te verlenen in uw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Een dergelijk verzoek kunt u richten aan Windt Commercieel Vastgoed Advies, t.a.v. dhr P. Windt, Kleine Zilverreiger 16, 9648 DH Wildervank of kunt u contact opnemen via info@wcva.nl.

%d bloggers liken dit: